Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

INFORMÁCIE

Dolný Ohaj -  úrad


IČO: 00 308 871, DIČ: 202 105 9348
Adresa: Hlavná č. 109/130
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika
Tel.č.: 035/6582 202  
Fax: 035/6582 202

Email:obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

 

Dolný Ohaj - obec

kraj: Nitransky
okres: Nové Zámky
počet obyvateľov: 1554

mapa

31.07.2020

ošk

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že A-mužstvo odohrá prípravný futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 2. augusta t.j. v nedeľu o 18:00 hod. s futbalovým klubom z Bardoňova.

Detail

21.07.2020

Smart plán

Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj

Projekt "Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj. Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k štúdii “Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj.” Dôvodom realizácie predkladaného projektu s týmto názvom je zavádzanie moderných smart technológií a smart riešení do verejného života v našej obci. Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci obce s cieľom prepojiť obecný informačný systém a externé smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci budovania a rozvoja webových služieb obce, chatbotu, platobnej brány a informačných kioskov. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti verejného života v našej obci, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia obecnej prevádzky, poskytovania kvalitnejších služieb obce spoluobčanom a návštevníkom obce, a zvýšenie kvality života obyvateľov obce. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie obce Dolný Ohaj v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu obce po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov. Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh, Testu štátnej pomoci a TCO je zverejnená v dokumentoch, ktoré nájdete v prílohe tejto správy:

Detail

20.07.2020

erb

Prieskum názorov a potrieb podnikateľov v obci Dolný Ohaj

Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ, v súvislosti s projektom tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Ohaj 2021 - 2027 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí mikroregiónu Termál 2021 - 2027 je prieskum podnikateľského prostredia nezastupiteľným zdrojom informácií. Z tohto dôvodu je žiadúce poznanie názorov a potrieb miestnych podnikateľských subjektov a analýza situácie súkromného sektora. Cieľom prieskumu je získať užitočné a dôveryhodné informácie o názoroch a potrebách tých, ktorí investujú a vytvárajú pracovné príležitosti pre obyvateľov. Pre vyplnenie dotazníka musíte otvoriť prílohu tejto správy, tam nájdete link.

Detail

17.07.2020

PHSR

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Dolný Ohaj

Vážení obyvatelia obce Dolný Ohaj, v súvislosti s tvorbou dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Ohaj na roky 2021 - 2027 je dôležitý prieskum verejnej mienky. Prostredníctvom predkladaného dotazníka, ktorý je anonymný, Vám ponúkame možnosť vyjadriť svoj názor na súčasný stav v obci ako aj možnosti ďalšieho rozvoja obce v oblasti hospodárskej (názory na ponuku pracovných miest, hospodárskych aktivít a pod.) či sociálnej (spokojnosť alebo aj nespokojnosť s oblasťami ako je kultúra, zdravotníctvo, školstvo, ...). Cieľom prieskumu je zakomponovať aj Vaše názory, návrhy, postrehy do nového dokumentu regionálneho rozvoja, pretože práve Vy tvoríte v najväčšej miere obec. Aby ste mohli vyplniť dotazník, otvorte prosím prílohu tejto správy (Detail) a následne kliknite na Odkaz na dotaznik: MailScanner has detected definite fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this website: https://forms.gle/uM74xdyGPzywjUYz7 Ak nemáte v domácnosti internetové pripojenie, môžete dotazník vyplniť na obecnom úrade. Vopred Vám ďakujeme za ochotu a Váš čas.

Detail

12.06.2020

upozornenie

Upozornenie pre nájomcov hrobových miest na cintoríne v Dolnom Ohaji

Obec Dolný Ohaj, na základe zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, upozorňuje nájomcov hrobových miest, že je potrebné uhradiť obci Dolný Ohaj, ako správcovi cintorína v Dolnom Ohaji, poplatok za prenájom hrobového miesta. Doterajší právny vzťah týkajúci sa predmetného hrobového miesta zostane zachovaný v prípade, že uhradíte celkovú dlžnú sumu poplatku za prenájom hrobového miesta na ďalšie obdobie (10 rokov). Poplatky je možné uhrádzať od januára 2020, preto Vás vyzývame na čo najskoršie uhradenie dlžnej sumy.

Detail

17.02.2020

Životné jubileum p. František Hlaváč

Životné jubileum p. František Hlaváč

životné jubileum p. František Hlaváč

Detail

21.01.2020

Životné jubileum p. Helena Demová

Životné jubileum p. Helena Demová

životné jubileum p. Helena Demová

Detail

30.08.2018

Letecké zábery obce Dolný Ohaj

Letecké zábery obce Dolný Ohaj

Letecké snímky obce Dolný Ohaj 2018

Detail

23.07.2018

VI. ročník podujatia "Ohajský Kenderáš" a Súťaž vo varení gulášu

VI. ročník podujatia "Ohajský Kenderáš" a Súťaž vo varení gulášu

Dňa 21. júla 2018 sa v našej obci konal VI. ročník tradičného celodenného podujatia "Ohajský Kenderáš", na ktorom vystúpili nasledovní interpreti a skupiny: MAROŠ BANGO - slovenský nevidiaci umelec, spevák Folklórny súbor URPÍN Country skupina VODOPÁD. Počasiu nerozkážeš ???? ...aj 6.ročník podujatia Ohajský Kenderáš bol ovplyvnený nepriazňou počasia ...búrka predčasne ukončila podujatie, na ktorom sa mali ešte predstaviť aj ĽUDO KURUC spevák a ROCKINSON CRUSOE - hudobná skupina. Podujatie bolo spojené so súťažou vo varení kotlíkového gulášu. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev z blízkeho aj ďalekého okolia. Vyhodnotenie súťaže: 1.miesto STAROHORSKÍ LOVCI 2.m. VESELÁ PARTA 3.m.PIVÁREŇ ELBA 4.m.COLLINS 5.m. MAMUTI Všetky zúčastnené družstvá si odniesli zo súťaže krásne ceny.

Detail

12.07.2018

Výlet Smolenice 2018

Výlet Smolenice 2018

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Dolnom Ohaji zorganizovala dňa 10. júla 2018 zájazd do Smoleníc, ktorého súčasťou bola návšteva krásneho Smolenického zámku a neďalekej kvapľovej Jaskyne Driny. Okrem členov ZO ZZP sa zájazdu zúčastnili aj pán starosta obce Ivan Solár, rodičia s deťmi a mládež, ktorí si z výletu priniesli množstvo krásnych zážitkov.

Detail