Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

2020

VZN č.6/2020 pohrebisko Stiahnuté: 4x

VZN č.5/2020 Stravovanie detí ŠJ Stiahnuté: 7x

VZN č. 4/2020 Stiahnuté: 118x

VZN č. 3/2020 Stiahnuté: 91x

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 153x

VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľností na rok 2020 Stiahnuté: 118x

2019

VZN_2/2019 o úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 133x

Všeobecne záväzné nariadenie obce č 1/2019 Stiahnuté: 205x

2018

VZN č. 5/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Stiahnuté: 172x

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolný Ohaj Stiahnuté: 284x

VZN č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 244x

VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 Stiahnuté: 289x

VZN č. 1/2018 o poplatkoch za komunálne odpady Stiahnuté: 262x

2017

VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťaťa Stiahnuté: 226x

VZN č. 5/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce DOLNÝ OHAJ Stiahnuté: 260x

VZN č. 4/2017 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DOLNÝ OHAJ Stiahnuté: 227x

VZN č-. 2_2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 Stiahnuté: 268x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 1_2017 Stiahnuté: 333x

2016

VZN č. 9_2016 o úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 283x

VZN č. 8_2016 -Štatút obce Stiahnuté: 234x

Stránka