ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 15 ods. 1 písm. a) a §15a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

          

 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.

 

Práva a povinnosti v civilnej ochrane

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Podrobnosti týkajúce sa povinností a oprávnení v civilnej ochrane nájdete v zákone Národnej rady Slovenskej republiky  č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.Tieto informácie boli zverejnené dňa 15. 3. 2019 Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám  do 30 dní po zverejnení, t.j. do 12. 4. 2019 na Obecnom úrade v Dolnom Ohaji. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva.