Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Separovaný zber

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2021

Vážení občania,

od 1. apríla 2021 dochádza v našej obci k zmene zberovej spoločnosti na zber separovaného odpadu. Zberovú spoločnosť Obec Palárikovo, ktorá ukončuje svoju činnosť z ekonomických dôvodov, nahradí zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o. Na základe tejto zámeny pre Vás vyplývajú nasledovné zmeny:

 

 1. Zmenia sa termíny zberu a čiastočne aj spôsob separovaného odpadu.
 2. Nové termíny zberu separovaného odpadu nájdete v tomto letáku, v priloženom skladacom kalendári a na obecnej internetovej stránke www.obecdolnyohaj.sk.
 3. Každý mesiac sa budú od domov brať žlté vrecia, do ktorých budete spolu dávať viacero komodít a to: plastové fľaše, fólie a tégliky, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, polystyrén, tetrapaky, kovové obaly. K vreciam budete môcť priložiť aj väčšie veci z plastu /neznečistené vedrá, kvetináče, prepravky, záhradný nábytok.../.
 4. V samostatnom termíne každý druhý mesiac sa budú od domov brať modré vrecia, do ktorých budete dávať veci z papiera a kartónu. K vreciam budete môcť priložiť samostatne previazané väčšie kusy kartónu.
 5. Sklo sa bude zbierať prostredníctvom zelených 1 100 litrových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po obci na trvalých stanovištiach.
 6. Zber komunálneho odpadu sa nemení, termíny zberu zostávajú nezmenené.

 

                                                                                                              Ivan Solár

                                                                                                    Starosta obce Dolný Ohaj

 

Zber

APR

MÁJ

JÚN

JÚL

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

PLASTY VRECIA

1.4.

3.5.

1.6.

1.7.

2.8.

6.9.

7.10.

2.11.

1.12.

PAPIER VRECIA

14.4.

x

9.6.

x

12.8.

x

11.10.

x

14.12.

 

 

 

 

 

Upozornenie!

 • Vyseparované zložky musia byť čisté. Zle vytriedený odpad nebude odvezený. Je nutné ho správne dotriediť a vyložiť pri ďalšom zbere.
 • Znečistené tégliky, tetrapaky, konzervy a fľaše opláchnite. Nesmú byť znečistené od zvyškov potravín, masti, olejov...
 • Papier a kartón nesmie byť navlhnutý,  mastný alebo znečistený od zvyškov potravín, olejov, farieb, lepiacich pások...
 • PET fľaše stlačte a odstráňte z nich zátky. Tie dajte tiež do toho istého vreca.
 • Vrecia zaväzujte špagátom.
 • Fólie a polystyrén nesmú byť znečistené zeminou, maltou, lepidlami, farbami, zvyškami potravín...
 • Sklo nerozbíjajte na menšie kusy, fľaše zbavte uzáverov, krúžkov okolo hrdla, plastových fólií (papierové etikety nevadia).

 

Obec Dolný Ohaj ďakuje všetkým občanom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.

http://www.priateliazeme.sk/spz

 

Komodity zbierané v rámci regionálneho systému triedeného zberu

viď. príloha:      Komodity zbierané v rámci reg.systému triedeného zberu  

    

KOMODITY, ktoré sa v obci zbierajú 

 

VRECOVÝ ZBER OD PRÍBYTKOV

 

Zber zabezpečuje firma Brantner Nové Zámky, podľa vyššie uvedených termínov.

Obec Dolný Ohaj prostredníctvom zamestnancov obce, podľa rozpisu v kalendáry obce, ktorý bol doručený do každej domácnosti obce.  

 

Tetrapakové obaly:  stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, vína.

modré  

      
Plastové fľaše, obaly: priesvitné - číre, zelené a modré, oranžové fľaše od minerálok a malinoviek, olejov s označením PET. 

 ž p   

Kovy - kovové a hliníkové obaly od konzerv, plechovky od piva a iných nápojov, zmesové obyly s kovovou vrstvou, riad a iný drobný kovový štot...

č

Sklo - biele a farebné sklo v podobe všetkých druhov sklenených fliaš, poháre od zaváranín, fľaštičky od kozmetiky, okenné tabuľové sklo,.....

z

 

 

 

Papier - noviny, časopisy, kartón, vlnitá lepenka,kancelársky papier, staré zošity, listy a obálky, staré knihy bez tvrdej väzby, vrecká od múky,...

m

 

 

 

Plasty -  plastové obaly z drogérie s označením HD-PE napr. od aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, čisté tegliky s označením PS alebo PP- od jogurtov, smotany, margarínov,..

ž

 

 

 

Zvlášť do vreca – neznečistený penový polystyrén, obalový polystyrén.

Zvlášť do vreca – zviazané záhradné fólie  bez zeminy, špagátov a klincov.

Zvlášť do vreca – plastové PET fľaše a fľaše od minerálok, malinoviek, piva, octu, sirupov.

 

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A RASTLINNÉHO OLEJA

za nepotrebný starý zberový  papier a použitý rastlinný olej získate hygienické vreckovky alebo toaletný papier.  Zber zabezpečuje firma Brantner Nové Zámky dva krát do roka. Termín a čas, kedy sa zber uskutoční je občanom  včas oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na stránke obce.


Papier: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru...

Výmenný pomer - papier:
5 kg zberového papiera = 1 kotúčik toaletného papiera
                                              alebo
5 kg zberového papiera = 3 balenia hygienických vreckoviek.

Papier nesmie byť znečistený a mokrý.


Výmenný pomer - olej:
1 l použitého rastlinného oleja = 1 kotúčik toaletného papiera.

Použitý rastlinný olej nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt. Olej je potrebné v nádobách pevne uzatvoriť.  

 

FAREBNÉ KONTAJNERY

V obci je sú vo dvore obecného úradu umiestnené farebné kontajnery, ktoré sú určené na tiedený  komunálny odpad. 

ŽLTÝ KONTAJNER: 

Plast - plastové tégliky:  fľaše od aviváží, čistiacich prostriedkov, mydiel, šampónov (fľaše treba stlačiť), tégliky od jogurtov, smotany, ramy, masla s označením PS, alebo PP, treba z nich odstrániť staniol.

ZELENÝ KONTAJNER:

Sklo: predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo.

ČERVENÝ KONTAJNER:

Kovové  obaly: -konzervy, plechovky, viečka z kelinkov-staniol

MODRÝ KONTAJNER:

Papier: noviny, časopisy,  kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru...

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Nepatrí do smetnej nádoby, ale na domáce kompostovisko.

http://www.kompost.sk

 

 

 

 

 

 

BRO: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.

 

ZBERNÝ DVOR

Obec Dolný Ohaj z vlastných finančných prostriedkov vybudovala v areály Poľnohospodárskeho družstva Dolný Ohaj ,, ZBERNÝ DVOR", kde sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na drevný odpad, drobný stavebný odpad a elektroodpad.

Drevný odpad: kôra, odresky,  konáre, haluze, ....

Elektronický šrot: nefunkčné televízory (bez poškodenia obrazovky), rádiá, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, bezdrôtové, mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, nefunkčné kalkulačky..., biela technika (chladničky, práčky...), nefunkčné sušiče na vlasy, žehličky, toustovače, variče...

Termín a časový  interval otvorenia zberného dvora určí obec a občanom bude včas oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na stránke obce.

V prípade, že občania majú záujem o vývoz vyššie určeného odpadu na zberný dvor je potrebné si dohodnúť termín a čas vstupu do zberného dvora na obci na tel.  čísle: 0903/241 509  035/65 82 202.

Objemný odpad: Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob ( napr. starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky, ....)

Spôsob zberu: možnosť zbaviť sa odpadu v zbernom dvore obce s použitím žetónu zakúpeného v pokladni obce počas stránkových dní. 

VOK

Drobný stavebný odpad: vzniká pri svojpomocných prácach na nehnuteľnostiach na území obce, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie, betón, tehly, obkladačka, dlaždice, keramika, zemina,....

Od 01.01.2016 je odber tohto druhu odpadu na zbernom dvore spoplatnený v súlade s platným VZN obce č. 1/2016 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je vo výške:          0,026 €

 

DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATÉRIE

E-box:   je umiestnený pri vchode na prízemí Obecného úradu a v budove Základnej školy. Tento druch zbernej nádoby je určrný na zber batérií (tužkové) a drobného elektroodpadu (telefóny, príslušenstvo PC, rýchlovarné konvice, fény, kulmy, rádia, mixéry, holiace strojčeky, kalkulačky......

e

 

 

 

 

ŽIAROVKY - ŽIARIVKY

Použité a nefunkčné žiarovky nepatria do smetnej nádoby. V našej obci je v predajni COOP Jednota pri vstupe do predajni umiestnený na tento druh odpadu box, kde máte možnosť žiarovky vyhodiť.

 

 

 

 

 

HUMANITÁRNA ZBIERKA OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Obec sa každoročne dva krát do roka zapája do humanitárnych zbierok zatstva, ktoré

zabezpečujú humanitárne neziskové organizácie.

Termín a komodity nzbierky sú občanom oznámené  miestnym rozhlasom a zverejnené na stránke obce.

 

KONTAJNER NA OBNOSENÉ ŠATSTVO

Jeden kontajner je umiestnený vo dvore obecného úradu a plánuje sa osadenie ďalších týchto kontajnerov na miesta v obci - hniezda.

 

 

 

 

Šatstvo, obuv a hračky sa do nich vhadzujú po otvorení špeciálneho okienka. Krádežiam uvedených komodít zabraňuje zabezpečovací mechanizmus vo vnútri kontajnera. Do jedného kontajnera vmestí až trinásť vriec s prebytočnými vecami. Tento spôsob zberu chráni životné prostredie. Vyzbierané veci však nekončia na skládkach odpadu. Sú darované sociálne slabším občanom. 

 

Železný šrot: zberné suroviny

Pneumatiky:   odovzdať v servisoch prípadne v predajni, kde si zakúpite nové.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Samospráva

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilní aplikácii - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)