Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Matrika 

 

je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy  o sobáši,  narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska, a pod.

Štátne matriky na území Slovenska boli zriadené približne pred 110 rokmi zákonným článkom XXXIII z roku 1894, ktorý nadobudol účinnosť podľa nariadenia č. 2020/1895.

Týmto zákonným článkom boli zavedené štátne matriky a cirkevné matriky stratili charakter úradných kníh. Boli zriadené matričné obvody, ktoré  viedli štátny matrikári v úradnej reči matriky narodených, sobášených a zomrelých.

V prvej časti zákonného článku XXXIII z roku 1894 boli všeobecnými ustanoveniami upravené zásady vedenia matrík, ich ochrana a povinnosti a postavenie matrikára a jeho námestníka.

Druhá časť sa  venovala zápisom údajov v jednotlivých matričných knihách a ich oprave. Obsahovala aj ustanovenia, ktoré sa zaoberali evidovaním narodenia, sobáša a úmrtia, ako aj ustanovenia, podľa ktorých sa povinným osobám ukladal podmienečný trest za nesplnenie oznamovacej povinnosti o matričnej udalosti v stanovenej lehote príslušnému matrikárovi.

Tretia časť obsahovala prechodné a rôzne ustanovenia. Jednotlivé ustanovenia boli postupne upravované podľa súčasných potrieb viacerými nariadeniami až do prijatia zákona o matrikách číslo 268/1949 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 1950.

Na základe tohto zákona, ktorý bol prijatý s cieľom zjednotiť a zjednodušiť matričnú agendu v bývalej ČSR. Súčasne týmto zákonom boli všetky cirkevné matriky vedené na Slovensku do roku 1895 vyhlásené za majetok štátu a mali prejsť do správy  miestnych národných výborov.

Zákon číslo 268/ 1949 Zb. splnil účel a v 45 – ročnej praxi sa osvedčil.  V súlade s vývojom spoločnosti však došlo k mnohým zmenám ktoré mali vplyv na vedenie matrík. Neustále zmeny  si vyžadujú prijímanie  novej právnej úpravy.