ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Obecný úrad

 

Obecný úrad v Dolnom Ohaji je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je  podateľňou a výpravňou    písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

Kontaktné údaje:

Obec Dolný Ohaj

Hlavná 109/130                                                                                                                                                                              941 43 Dolný Ohaj

Slovenská republika


IČO: 00308871
DIČ: 2021059348

Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky  

Č. účtu: SK4802000000000172323172    SWIFT kód : SUBASKBX 

Tel.č.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202

mob:   0910/797 790
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

     

    Pondelok

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Utorok

Nestránkový deň

Streda

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

  Štvrtok

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Piatok

8.00 – 12.00

 

 

Pracovníci obecného úradu:

Ivan Solár, starosta obce
Tel.č.: (+421) 035 / 6582 202
Mob.č.: (+421) 0903 / 241 509
Email: starosta@obecdolnyohaj.sk

Ing. Patrik Ballai, zástupca  starostu  obce                                                                                             
Mob.č.: (+421) 0910 / 797 790 

 

Katarína Baková, matrikárka
Tel.č.: (+421) 035 / 6582 202                                                                                                                                          
Email: matrika@obecdolnyohaj.sk

Ing. Monika Palacková, účtovníčka
Tel.č.: (+421) 035 / 6582 202
Email: ekonomka@obecdolnyohaj.sk

Martina Demová, odborná referentka
Adriána Kurucová, odborná referentka

Tel.č.: (+421) 035/6582 202  
Email: referent@obecdolnyohaj.sk

Správa kultúrneho domu: Ing. Miriama Supeková - 0940 655 546