Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 1_2017 Stiahnuté: 64x

VZN č-. 2_2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 Stiahnuté: 41x

VZN č. 4/2017 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DOLNÝ OHAJ Stiahnuté: 18x

VZN č. 5/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce DOLNÝ OHAJ Stiahnuté: 35x

2016

VZN č. 1/2016 o poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 207x

VZN č. 2/02016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 Stiahnuté: 145x

VZN č. 3/2016 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Stiahnuté: 109x

VZN č. 4_2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na SZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK Stiahnuté: 138x

VZV č.5_2016 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj Stiahnuté: 138x

VZN č.6/2016 č. 6/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších soc. služieb Stiahnuté: 134x

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Ohaj Stiahnuté: 109x

VZN č. 8_2016 -Štatút obce Stiahnuté: 36x

VZN č. 9_2016 o úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 34x

2015

VZN č. 2/2015 o určení výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka SZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa ŠZ zriadených na území obce- ZRUŠENÉ Stiahnuté: 153x

VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania soc. služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších soc. služieb - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 367x

2014

VZN č. 5/02014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane v obci Dolný Ohaj Stiahnuté: 121x

VZN č. 4/2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Stiahnuté: 129x

VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj- ZRUŠENÉ Stiahnuté: 158x

2013

VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Dolný Ohaj Stiahnuté: 101x

2012

VZN č. 2/2012 O miestnych daniach Stiahnuté: 154x

Stránka