Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

2016

VZN č. 1/2016 o poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 365x

2015

VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania soc. služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších soc. služieb - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 636x

VZN č. 2/2015 o určení výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka SZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa ŠZ zriadených na území obce- ZRUŠENÉ Stiahnuté: 279x

2014

VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj- ZRUŠENÉ Stiahnuté: 266x

VZN č. 4/2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Stiahnuté: 232x

VZN č. 5/02014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane v obci Dolný Ohaj Stiahnuté: 211x

2013

VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Dolný Ohaj Stiahnuté: 190x

2012

VZN č. 16/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dolný Ohaj Stiahnuté: 169x

VZN č. 15/2012 o určení názvu ulíc Stiahnuté: 354x

VZN č. 14/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou pre územie obce Dolný Ohaj Stiahnuté: 144x

VZN č. 13/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Stiahnuté: 160x

VZN č. 11/2012 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stiahnuté: 154x

VZN č. 10/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 155x

VZN č. 9/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 204x

VZN č. 8/2012 o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 192x

VZN č. 7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Stiahnuté: 342x

VZN č. 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov Stiahnuté: 172x

VZN č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov Stiahnuté: 225x

VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 194x

VZN č. 2/2012 O miestnych daniach Stiahnuté: 248x

Stránka