ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

SADZOBNÍK úhrad za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

 


Nespoplatňuje sa sprístupnenie informácie:
a/ ústne
b/ nahliadnutím do spisu
c/ telefonicky
d/ elektronickou poštou
e/ ak súhrnná cena za sprístupnenie informácie /vrátane nákladov na odoslanie žiadateľovi  je nižšia ako 0,33 €

Rozmnoženie fotokópie:
a/ čiernobiela kópia A4 jednostranná                                         0,06 €
b/ čiernobiela kópia A4 obojstranná                                           0,13 €
c/ čiernobiela kópia A3 jednostranná                                         0,13 €                
d/ čiernobiela kópia A3 obojstranná                                           0,26 €
e/ čiernobiela kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                 0,06 €
f/ farebná kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                        0,13 €

Vyhotovenie kópie:
a/ na disketu                                                                                        0,66 €       
b/ na CD                                                                                                1,99 €
   
Odoslanie informácie faxom: /za každý list A4/                   0,16 €

Odoslanie informácie poštou:
a/ obálka – formát B6                                                                       0,03 €
b/ obálka – formát B5                                                                       0,03 €
c/ obálka – formát B4                                                                       0,06 €
d/ poštovné podľa aktuálnej tarify zásielok a služieb SP, a.s.
       
Poštová poukážka:                                                                           0,03 €    

 

 

Poskytovanie informáciíInformácie v zmysle § 5 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktoré je obec Dolný Ohaj povinná zverejňovať môžu fyzické a právnické  osoby získať na:

-    Obecnom úrade Dolný Ohaj, Hlavná 109/130, počas stránkových dní,
-    internetovej stránke obce www.obecdolnyohaj.sk,
-    úradnej  tabuly  Obce Dolný Ohaj
 
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

-  písomne :            

Obec Dolný Ohaj
Obecný úrad
Hlavná 109/130
941 43 Dolný Ohaj


- elektronickou poštou:    obecnyurad@obecdolnyohaj.sk