Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Informácia

Informácia

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Ako sa realizovalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) na Slovensku bolo založené na novom koncepte.

  • Prvýkrát sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo integrované sčítanie a plne elektronické sčítanie.
  • Integrované sčítanie je sčítanie založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov.
  • Sčítanie bolo realizované    výlučne    elektronicky, bez    použitia papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov.     

SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Zber údajov zabezpečovali obce SR (v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach mestské časti), v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľal.

Predmetom sčítania domov a bytov boli všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom elektronického sčítacieho formulára, ktorý mal dve podoby – databázovú a dotazníkovú.

Sčítanie obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom e-formulára dostupného na www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii SODB 2021. Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie bolo potrebné pristúpiť k novelizácii zákona o sčítaní a asistované sčítanie posunúť.   

Asistované sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, išlo najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov. Obyvateľ mal možnosť sčítať sa na kontaktom mieste v obci s pomocou stacionárneho asistenta alebo telefonicky požiadať na obci/call centre o mobilného asistenta, ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti.

Vďaka novému konceptu sčítania

  • boli efektívne využité existujúce administratívne zdroje údajov,
  • znížila sa administratívna záťaž obyvateľstva (obyvateľ sa nepodieľal na sčítaní domov a bytov, formulár na sčítanie obyvateľov obsahoval v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami menej otázok, obyvateľ sa sčítal na akomkoľvek mieste na zariadení s internetovým pripojením),
  • skvalitnili sa získané údaje najmä z hľadiska ich úplnosti,
  • znížili sa náklady na prácu v teréne.

 

Výsledky SODB 2021 v obci Dolný Ohaj 

(výber z niektorých ukazovateľov)

Časť: obyvatelia

Počet obyvateľov je údaj o počte obyvateľov s trvalým pobytom v danej územnej jednotke SR.

Počet obyvateľov
spolu: 1 505  obyvateľov
muži: 752 (49,97%)
ženy: 753 (50,03%)

Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku štruktúrujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín.

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín
spolu: 1505
predproduktívny vek (0-14- rokov): 195 (12,96%)
produktívny vek (15-64 rokov):1 025 (68,11%)
poproduktívny vek (65 a viac rokov): 285 (18,94%)

Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v základných výsledkoch prevzatý údaj o 1. štátnej príslušnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti
spolu: 1505
obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR: 1499 (99,6%)
cudzinci: 4  (0,27%)
nezistené: 2 (0,13 %)

Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny. Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

spolu: 1 505

slovenská:   1406 (93,43 %)

maďarská: 10  ( 0,66%)

rómska: 4 ( 0,27%)

korejská : 1 (0,07 %)

česká: 4 ( 0,27%)

moravská :1  (0,07 %)


Náboženské vyznanie je členstvo alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu alebo účasť na náboženskom živote. Údaj je sebadeklaratórny.

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania
spolu 1 505
bez náboženského vyznania: 153 (10,17 %)
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke): 1 232 (81,86 %)
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické): 12 (0,8 %)
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke): 4  (0,27 %)
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske): 2 (0,13 %)
Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne): 1(0,07%)
Kresťanské zbory na Slovensku: 7 (0,47 %)
Budhizmus: 1 (0,07 %)
ad hoc hnutia: 4(0,27 %)
iné:  3(0,2%)
nezistené: 86(5,71 %)

 

Časť: domy 

Počet domov a iných obydlí k 01. 01. 2021 bez ohľadu na ich obývanosť. Iným obydlím sa rozumejú najmä chaty, búdy, zruby, chatrče, karavany, houseboaty, stodoly, mlyny alebo iné prístrešia.

Počet domov: 528

Viac informácií a údajov nájdete na tomto odkaze: https://www.scitanie.sk/ ↗

Dátum vloženia: 2. 2. 2022 8:56
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2022 10:25
Autor: Správce Webu