Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 12.januára 2015 Okresnému úradu Nitra, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1”, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-zmeny-doplnky-c-1

a webovom sídle obstarávateľa:

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=12602

a v papierovej forme na obecnom úrade v Dolnom Ohaji. 

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie

Dátum zvesenia: 4. 2. 2015 Zodpovedá: Správce Webu