ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Obec Dolný Ohaj zverejňuje údaje týkajúce sa verejného obstarávania vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/
Obec Dolný Ohaj dňa 7. 10. 2020 vyzýva na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom: "Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj"

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5

Príloha č. 1 ZoP

Návrh Zmluvy

ČV

Príloha č. 4

Skic (2)

skic

Technická správa

Výzva na súťaž WIFI
 

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Doloný Ohaj

Sídlo: Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj

IČO: 00 308 871

DIČ: 20 21 05 93 48

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Číslo účtu: SK4802000000000172323172

Bankové spojenie: VÚB a.s. Nové Zámky

SWIFT kód : SUBASKBX

Štatutárny zástupca: Ivan Solár, starosta obce

Telefón: 035/ 65 82 202 0910/ 797 790

Webové sídlo: www.obecdolnyohaj.sk

 

Profil:

Obec Dolný Ohaj je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.