ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

ObsahUVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja

2017

Volebné výsledky 2017Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

v sobotu 15. novembra 2014 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

  

Výzva ku kandidátom pred komunálnymi voľbami

 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Dolný Ohaj

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Dolnom Ohaji

  

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnenie počtu obyvateľov

Zverejnenie počtu poslancov

  

Všetky potrebné informácie k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014  sú dostupné na adrese:  http://www.minv.sk/?volby-oso2014

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutie o vyhlásení volieb 191-2014.pdf

Podávanie kandidátnych listín - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014.

Kandidatna listina WOSO14_V02.rtf

Kandidatna listina WOSO14_V03.rtfKandidatna listina WOSO14_V04.rtf

Kandidatna listina WOSO14_V05.rtf

Potrebný počet podpisov na petičných hárkoch nezávislých kandidátov

 

Podávanie kandidátnych listín:

Pre voľby poslancov obecného  zastupiteľstva:

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

 

Pre voľby starostu obce

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

 

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

 

Informácie o podávaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?oso14-kl , kde sú v spodnej časti zverejnené aj dokumenty na stiahnutie.